Kalite

Stratejik Plan

Stratejik Plan

MEF ÜNİVERSİTESİ 
STRATEJİK AMAÇLAR 
STRATEJİK HEDEFLER 
FAALİYETLER ve
PERFORMANS ÖLÇÜTLERİ
 
2019-2023
 
MEF Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Plan PDF Dosyası için tıklayınız.

STRATEJİ OLUŞTURMA
YÖNTEMİ ve SÜRECİ
 
MEF Üniversitesi stratejik planı, yaklaşık olarak bir yıla yayılan bir çalışma ile 2019 Mart ayı içinde tamamlanmıştır. 2019-2023 dönemine ilişkin olan stratejik plan hazırlıkları, geniş bir iç ve dış paydaş katılımı ile gerçekleştirilen toplantılarla başlamıştır. 24 Mart 2018 tarihinde akademik ve idari kadrodan ve öğrencilerimizden oluşan 87 kişilik bir grupla yapılan iç paydaş toplantısını; 7 Nisan 2018 tarihinde, henüz mezun verilmediği için, mezuniyet adayı öğrencilerimizden, öğrenci ebeveyn temsilcilerinden, mezunlarımızın potansiyel işverenleri olan sektör temsilcilerinden, bazı diğer yükseköğretim kurumlarından öğretim üyeleri ve sivil toplum ve sanat alanı temsilcilerinden oluşan 76 kişilik bir dış paydaş grubu ile gerçekleştirilen dış paydaş toplantısı izlemiştir. 
 
Stratejik plan çalışmalarında, ilk öğrencilerimizin kabul edildiği 2014 yılından önce belirlenen vizyon ve  misyon ifadeleri esas alınmıştır. 2013 Nisan’ında kurucu rektör olarak görevlendirilen Prof.Dr. Muhammed Şahin’in Mütevelli Heyeti ile paylaştığı vizyon ve bu vizyona yönelik misyon ve yenilikçi uygulamalar iki çalıştayla değerlendirilmiş ve pekiştirilmiştir. 11 Mayıs 2013’de gerçekleştirilen düzenlenen ilk çalıştayda, İstanbul’daki vakıf üniversiteleri ağırlıklı olmak üzere, çeşitli üniversitelerdeki, özellikle yurt dışında doktorasını yapmış akademisyenler ve bir sanayiciden oluşan 25 kişilik bir grubun bu vizyon, misyon ve projeler hakkındaki görüşleri alınmıştır. 19 Mayıs’da düzenlene ikinci bir çalıştayda ise İstanbul’da eğitim gören üniversite öğrencilerinden oluşan 24 kişilik bir grubun görüşüne başvurulmuştur. Yenilikçi projeler ve uygulamalar özellikle öğrencilerden büyük destek görmüştür. Vizyon ve misyon ifadelerinin belirlenmesi; bu vizyon ve misyon doğrultusundaki, öğrenci merkezli Flipped Learning öğrenme yönteminin üniversite genelinde benimsenmesi ve 3+2 Programı gibi yenilikçi uygulamaların kararlaştırılmasında, özetlenen bu geniş paydaş katılımı önemli olmuştur. 
 
Üniversitemizin değerleri, Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. İbrahim Arıkan’ın MEF Üniversitesi aday öğrencileri için hazırladığı çağrıda yer alan unsurlara dayanılarak; öğrenci odaklı, öğrenimde yenilikçi, bütüncül ve bireysel gelişime önem veren, girişimciliği destekleyen, evrensel değerlere sahip çıkan, araştırmada güçlü, eğitim ve araştırmada toplumun paydaşlığını önceleyen, sürekli iyileştirme süreçlerini özümseyen, kurum kültürünü sahiplenerek geliştirmeyi önemseyen olarak ifade edilebilir. 
 
Staratejik plan hazırığına yönelik iç ve dış paydaş toplnatılarında yapılan analiz kurumun güçlü, gelişmeye açık yönlerinin belirlenmesine çalışılırken, misyon ve vizyonun yerine getirilmesine yönelik fırsatlar ve tehditler değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmenin ardından, önce tüm akademik birimlerin katkılarını almak üzere, önce dekanlar arasında, ardından da dekanlarının, bölüm temsilcilerinin, idari birim yöneticileri ve üniversite öğrenci temsilcisinin içinde bulunduğu Stratejik Planlama Kurulunun çalışmaları ile stratejik plan tarihinde Senato onayına sunulmuştur. 
 
Kurumsal, Eğitim-Öğretim, Araştırma, Toplumla Etkileşim ve Yönetişim başlıkları altında geliştirilen stratejik plan; yedi adet stratejik amaca yönelik toplamda 29 hedefe çeşitli stratejilerle (faaliyetlerle) ulaşılmasını öngörmektedir. Tanımlanan stratejiler, hedeflere ulaşma süreci içinde çeşitlendirme ve  geliştirilmeye açıktır. Performans göstergelerinin takibi ile kalite süreçleri ayrılmaz bir parçası olacaktır.
 
 
MİSYON
VİZYON
DEĞERLER

 
MİSYON
 • İleri görüşlü, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet yeteneğine sahip, küresel değerlerle ulusal kimliklerini ilişkilendirebilen, kendini  sürekli geliştiren, teknolojiye hakim, çevreye duyarlı, toplumsal ve etik değerlere sahip, yaratıcılık, girişimcilik ve liderlik özelliklerini araştırma yeterlilikleri ile birleştirerek uygulayabilen, ulusal ve uluslararası alanda çığır açacak mezunlar yetiştirmek,
 • Eğitime gönül vermiş, uluslararası bilime ve teknolojiye katkı veren, araştırmacı ve lider akademisyenleri bir araya getirmek ve desteklemek,
 • Hedeflerini ulaşılabilir kılmak için akademisyen, öğrenci ve idari personeline gerekli altyapıyı ve motive edici ortamı kurmak ve sürekliliğini sağlamaktır.
 
VİZYON
 
Geleceği şekillendirecek, yenilikçi ve girişimci global liderler yetiştirmektir.
 
DEĞERLER
 
MEF Üniversitesinin değerleri,
 • Öğrenci odaklı,
 • Öğrenimde yenilikçi,
 • Bütüncül ve bireysel gelişime önem veren,
 • Girişimciliği destekleyen,
 • Evrensel değerlere sahip çıkan,
 • Araştırmada güçlü,
 • Eğitim ve araştırmada toplumun paydaşlığını önceleyen,
 • Sürekli iyileştirme süreçlerini özümseyen,
 • Kurum kültürünü sahiplenerek geliştirmeyi önemseyen
olarak ifade edilir.

STRATEJİK AMAÇLAR
STRATEJİK HEDEFLER
FAALİYETLER
ve PERFORMANS ÖLÇÜTLERİ
 

KURUMSAL
MEF Üniversitesi, MEF Eğitim Kurumlarında  1972 yılından bugüne süregelen yenilikçi eğitim-öğretim anlayışı ve uygulamalarıyla oluşan kültürün korunması, akademik düzeye taşınarak geliştirilmesi ve kurumsal yaşamın her alanında hayata geçirilmesini  amaçlamaktadır. Bireyin bir bütün olarak gelişimine sağlanan olanakla, sorgulama ve analitik düşünme becerisini önceleyen, çok yönlü, kurumsal ve toplumsal aidiyet duygusuna sahip bireyler yetiştirme kültürünün, paydaşlarla zenginleşmesi ve yayılması; kurumsal kimliğin görünürlüğünün artırılması ve geleceğe aktarılması temel amaçtır. Bu amaca yönelik faaliyetlerin sürüdürülebilirliği için güçlü bir öğrenci ve nitelikli akademik ve idari personel profili esastır.
  
STRATEJİK AMAÇ 1: MEF Eğitim Kurumları Kültürünü Korumak ve Akademik Düzeye Taşıyarak Geliştirmek
 
HEDEF 1.1: MEF Eğitim Kurumları kültür ve değerlerinin korunması ve geliştirilmesi
STRATEJİ 1.1.1: MEF Eğitim Kurumu kültür ve değerlerini korumak/geliştirmek için sistem oluşturmak
STRATEJİ 1.1.2: MEF Eğitim Kurumu kültür ve değerlerini yansıtan etkinlikler gerçekleştirmek
STRATEJİ  1.1.3: MEF Eğitim Kurumları arşivini zenginleştirmek ve toplumla paylaşmak
 
Performans Ölçütleri:
Sistemin kurulup kurulmadığı (0/1)
İlgili konulardaki etkinlik sayısı
Arşivdeki belge sayısı
Görsel ve yazılı medyadaki MEF Üniversitesi ile ilgili haber ve yayın sayısı
 
HEDEF 1.2: MEF Eğitim Kurumları kurumsal kimliğinin görünürlüğünün artırılması
STRATEJİ 1.2.1: MEF Eğitim Kurumları kurumsal kimliğini ve kullanım ilkelerini belirlemek
STRATEJİ 1.2.2:MEF Eğitim Kurumları kurumsal kimliğini üniversite içi ve dışında tanıtmak
STRATEJİ 1.2.3:Üniversite tanıtım faaliyetlerinin etkinliğini, çeşitliliğini ve sürekliliğini artırmak
 
Performans Ölçütleri:
Kurumsal kimliğinin ve kullanım ilkelerinin belirlenip belirlenmediği (0/1)
Kurumsal kimliğin tanınırlığı
Üniversite tanıtım faaliyeti sayısı ve katılım oranı
 
HEDEF 1.3: Programlara kabul edilen öğrencilerin başarı sıralaması düzeyinin artırılması
STRATEJİ 1.3.1:Tanıtım faaliyetlerinin etkinliğini, çeşitliliğini ve sürekliliğini artırmak
STRATEJİ 1.3.2:Başarı bursu imkanlarını artırmak
 
Performans Ölçütleri:
Tanıtım Ofisi düzenlediği ve katıldığı etkinlik sayısı, katılan öğrenci oranı
Sosyal medyada üniversitenin takipçi sayısı
Basılı ve görsel medyadaki yayın sayısı
Başarı bursu alan öğrenci sayısı
Akademik birimlere kayıt olan öğrencilerin tercih sırası
Akademik birimlere yeni gelen öğrencilerin taban puanları ve sıralamaları
 
HEDEF 1.4: Nitelikli akademik ve idari personel sürekliliğinin sağlanması ve akademik/idari birimlerdeki işleyişin verimliliğini artırmak için, personelin işe ve kuruma yönelik tutum ve memnuniyetinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi
STRATEJİ 1.4.1:Çalışanlar arası etkin iletişim ortamları geliştirmek
STRATEJİ 1.4.2:Göreve yeni başlayan akademik/idari personel için yönelim 
programlarını iyileştirmek
 
Performans Ölçütleri:
Yıllık memnuniyet değerlendirmesinin yapılması (0/1)
Yıllık memnuniyet değerlendirmesinin sonuçları
Yıllık memnuniyet değerlendirmesinin sonuçlarının paylaşılması (0/1)
Hazırlanan yönelim programı sayısı, katılımcı sayısı
 

 
EĞİTİM-ÖĞRETİM
Çağdaş ve evrensel üniversite eğitim ve öğretimi analitik ve eleştirel düşünme yetisini geliştiren, bilgi ve yetkinlikleri zenginleştiren, disiplinlerarası, proje temelli, yaparak öğrenmeye, gerçek dünya deneyimini sağlayan yapısıyla, teknoloji kullanımı ve geliştirilmesine katkı sunan nitelikte olmalıdır.
 
Bu niteliklerin kazanılmasına olanak sağlayacak eğitim-öğretim süreçlerinin planlanması ve yürütülmesinde, yaşamın tüm alanlarını giderek daha artan ölçüde etkileyen dijital teknolojilerden de yararlanılmalıdır. Lisans ve lisansüstü eğitim-öğretiminde dijital teknolojilerin kullanımı; Açık Öğrenme Kaynakları; Adaptive Learning (Uyarlanabilir Öğrenme) Yöntemi; Gerçek/sanal üniversite içi/dışı Öğrenme Ortamları (Learning Spaces); Yeni nesil Öğrenme Yönetim Sistemi (Learning Management System-LMS), ve Öğrenme Analitikleri ve Bütünleştirilmiş Planlama ve Danışma Servisi (Integrated Planning and Advising Services-IPAS) gibi benzersiz fırsatlar sunmaktadır. Bütün öğrenciler için ortak müfredat yerine küçük modüllerin kariyer hedeflerine, ihtiyaçlarına göre öğrenci tarafından bir araya getirilmesi ile şekillendirilmiş, bireyselleştirilmiş ders planları yükseköğretimde dijital dönüşümün sağladığı imkanlar arasındadır. Öğrenimin, sayısal rozet, mini derece, sertifika gibi uygulamalarla belgelenmiş yeterliliklerin, öğrenci tarafından gerek görüldüğü ölçüde zamana ve mekana yayılmış bir şekilde kazanılarak sürdürülmesi de bireyselleştirme kapsamındadır. Mini dereceler; bireyselleştirmeye ek olarak, geleneksel öğretim programlarının amaçladığı, bilginin uygulama gereği ortaya çıkmadan önce edinildiği gelenekselleşmiş programların aksine, tam da ihtiyaç olduğu anda, tam zamanında (just-in-time) edinilmesine yönelik bir anlayışın ürünüdür. 
 
Nitekim, MEF Üniversitesi, merkeze öğretim üyesini koyan  900 yıllık geleneksel üniversite eğitim sistemi yerine, faaliyete geçtiği 2014 yılında öğrenci merkezli yaklaşımı tercih etmiş ve dijital teknolojilerin de önemli ölçüde desteklediği Flipped Learning (tersyüz öğrenme) eğitim-öğretim sistemini bir meta strateji olarak benimsemiş ve daha sonra dünyada dijital kaynakların gelişmesiyle birlikte adaptive learning yöntemini destekleyen dijital kaynakların etkin bir şekilde kullanımını esas almıştır. Eğitim Fakültemiz özelinde ise, bunların yanısıra özgün bir uygulama olarak “Okulda Üniversitesi” modeli uygulanmaktadır. Amaç, öğrencilerin, girişimci, analitik ve inovatif düşünce ile yaratıcılığını ön planda tutan, küresel ve yerel katma değer yaratabilecek nitelikte bir eğitim-öğrenim görmelerine olanak sağlamaktır. 
 
STRATEJİK AMAÇ 2: Öğrenciyi merkeze alan, bireye uyarlanabilen (adaptive) ve gelişimi kalite güvence süreçleri ve dijital imkanlarla desteklenen öğrenme ortamları sağlamak
 
HEDEF 2.1: Öğrenci merkezli eğitim-öğretim için benimsenen Flipped Learning Yönteminin standartlarının ve uygulamasının sürekli olarak geliştirilmesi
STRATEJİ 2.1.1:Öğrenme ve Öğretme Uygulama Araştırma Merkezi (ÖÖUAM) koordinasyonunda ve ayrıca birimler içinde Flipped Learning (FL) standartlarının geliştirilmesine ve uygulanmasına katkı sağlayacak toplantılar gerçekleştirmek
STRATEJİ 2.1.2:Flipped Learning uygulamasını uyarlanabilir dijital platformlar ile desteklemek
STRATEJİ 2.1.3:Eğitim kadrosunun Flipped Learning eğitimi konusundaki etkinliğini geliştirmek için pedagojik formasyon çalışmaları yapmak
 
Performans Ölçütleri:
ÖÖUAM’nin diğer kurumlarla gerçekleştirdiği FL konulu etkinlik sayısı ve bu etkinliklere katılım oranı
ÖÖUAM’nin birimlerle gerçekleştirdiği FL konulu toplantı sayısı ve bu toplantılara katılım oranı
ÖÖUAM’nin yürüttüğü FL konulu mentorluk programı sayısı ve bu programlara katılım oranı
Akademik birimlerin gerçekleştirdiği FL konulu toplantı sayısı ve bu toplantılara katılım oranı
Dijital platform kullanılan ders sayısı
Dijital platform kullanılan derslere kayıt sayısı
Dijital platform kullanım etkinliği (platform ile yapılan ödevler, çalışmalar)
 
HEDEF 2.2: Öğretimle ilgili süreçlerin elektronik ortamda etkinlikle sürdürülmesi
STRATEJİ 2.2.1:Öğrenme ve Öğrenci Yönetim Sistemlerinin öğrenci ve öğretim üyesi tarafından etkinlikle kullanımını sağlamak
 
Performans Ölçütleri:
Öğrenme yönetim sistemi özelliklerinin kullanılma oranı
Öğrencinin, öğrenme yönetim sistemi ile derse hazırlanma oranı
Öğrenci yönetim sisteminin kullanım oranı
Öğrenci ve öğrenme yönetim sistemlerinin entegrasyon oranı
 
HEDEF 2.3: Eğitim-öğretim programlarının esneklik ve bireyselleştirmeye uygunluk önceliklendirilerek sürekli olarak değerlendirip geliştirilmesi
STRATEJİ 2.3.1:Programları, öğrenci kazanımları ve amaçları cinsinden kalite güvence süreçleri ile desteklemek
STRATEJİ 2.3.2: Bütün öğrencilere açık dersleri disiplinler arası, çok disiplinli, disiplinler ötesi dersler açarak zenginleştirmek
STRATEJİ  2.3.3: Öğrencilerin farklı bölümlerden seçmeli ders alma imkanını geliştirmek
STRATEJİ 2.3.4: Çift anadal, yandal ve sertifika programlarını çeşitlendirmek
STRATEJİ 2.3.5:Öğrencilerin, takım çalışması, sözlü/yazılı sunum, temel kodlama, teknolojik okuryazarlık vb. ince becerilerini geliştirecek dersleri almasına imkan sağlamak
 
Performans Ölçütleri:
Kalite güvence sistemi ile desteklenen lisans programı sayısı
Kalite güvence sistemi ile desteklenen lisansüstü program sayısı
İnce becerileri destekleyen ders sayısı
İnce becerilerin geliştirilemesine yönelik derslere kayıtlı öğrenci sayısı
Çift anadal, yandal ve sertifika programları sayısı
 
HEDEF 2.4: Derslik ve laboratuvarların sürekli olarak geliştirilmesi ve iyileştirilmesi
STRATEJİ 2.4.1:Dersliklerin teknolojik alt yapısını güncel tutmak
STRATEJİ 2.4.2:Eğitim laboratuvarlarını, özellikle öğrencinin deney tasarlayıp yürütmesine olanak sağlayacak şekilde geliştirmek ve işletmek
STRATEJİ 2.4.3:Bilgisayar laboratuvarlarının etkin kullanımını sağlamak
STRATEJİ 2.4.4:Yazılımları çeşitlendirmek ve kampüs içi ve dışından kullanımını sağlamak
 
 
Performans Ölçütleri:
Derslikte teknoloji kullanımı mennuniyeti
Olanakları geliştirilen laboratuvar sayısı
Bilgisayar laboratuvarları kullanıcı menuniyeti
Öğrencilere sunulan yazılım çeşitliliği ve kullanıcı memnuniyeti
 
HEDEF 2.5: Kütüphane hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi
STRATEJİ 2.5.1:Kütüphane kaynaklarını geliştirmek
STRATEJİ 2.5.2: Kütüphane kaynaklarına elektronik erişim olanaklarını zenginleştirmek
STRATEJİ 2.5.3:Üniversite Kurumsal Akademik Arşiv Sistemini geliştirmek
 
Performans Ölçütleri:
Yayın sayısı
Kullanılan kaynak sayısı
Kütüphane kullanımı konusunda verilen eğitim sayısı
Elektronik yayın sayısı
Elektronik yayın kullanıcı sayısı
Alınan elektronik yayın ve veri tabanı sayısı
Üniversite dışından erişim sayısı
Sonuçları açık paylaşıma sunulan faaliyet sayısı
 
HEDEF 2.6: Lisans programlarının uluslarasılaşmasının geliştirilmesi
STRATEJİ 2.6.1:Uluslararası 3+2 programlarını geliştirmek
STRATEJİ 2.6.2:Uluslararası öğrenci sayısını artırmak
STRATEJİ 2.6.3:Değişim, yurtdışı staj ve yurt dışı yaz okulu programlarına katılımı gelen/giden öğrenci için özendirmek
STRATEJİ 2.6.4: Öğrencilerin alanları ile ilgili uluslararası etkinliklere katılımını teşvik etmek
STRATEJİ 2.6.5: Öğrencilerin yurt dışı staj, sertifika, bilimsel toplantılara katılımı teşvik etmek
 
Performans Ölçütleri:
3+2 programı için anlaşma sayısı
3+2 programından yararlanan öğrenci sayısı
Uluslararası öğrenci sayısı
Değişim, yurtdışı staj ve yurtdışı yaz okulu gelen/giden öğrenci sayısı
Öğrencilerin alanları ile ilgili uluslararası etkinliklere katılım sayısı
Öğrencilerin yurt dışı staj, sertifika, bilimsel toplantılara katılım sayısı
 
HEDEF 2.7: Öğrenmenin sınıf dışındaki ortamlarda deneyimleme ile derinleştirilmesi
STRATEJİ 2.7.1:Öğrenmeyi, laboratuvar ve diğer gerçek yaşam uygulamaları ile desteklemek
STRATEJİ 2.7.2:Stajların etkinlik ve verimliliğini artırmak
STRATEJİ 2.7.3: Şirketler ile COOP yapılı kalıcı staj, yüksek lisans ve proje iş birliklerinin kurulması
STRATEJİ 2.7.4:Saha çalışmalarını teşvik etmek
STRATEJİ 2.7.5:Öğrencilerin kendi kendine öğrenme yetkinliği geliştirmelerini teşvik etmek
STRATEJİ 2.7.6:Öğrencilerin konferans, seminer ve çalıştay gibi etkinliklerin düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesinde aktif rol almalarını sağlamak
STRATEJİ 2.7.7:Öğrencilerin TÜBİTAK - Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programına başvurusunu teşvik etmek
 
Performans Ölçütleri:
Laboratuvar ve diğer gerçek yaşam uygulamaları ile desteklenen ders saysı
Kalite güvence sistemi ile desteklenen staj programı
Şirketlerle yapılan, staj, yüksek lisans ve proje işbirliği konulu anlaşma sayısı
Gerçekleştirilen saha çalışması sayısı
Öğrencilerin kendi kendine öğrenmesini teşvik eden uygulama sayısı
Öğrencilerin düzenlediği ve görev aldığı birlikte öğrenme etkiliği sayısı
Öğrencilerin aldığı TÜBİTAK - Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi desteği 
 
HEDEF 2.8: Öğrencilerin İngilizce dil hakimiyetinin geliştirilmesi
STRATEJİ 2.8.1:Hazırlık Okulunun etkinliğini sürekli olarak geliştirmek
STRATEJİ 2.8.2: Konuşma ve Yazım Merkezlerinin etkinliğini sürekli olarak geliştirmek
STRATEJİ 2.8.3: İngilizce kullanımını çeşitli faaliyetlerle/projelerle teşvik etmek
STRATEJİ 2.8.4:İngilizce kullanımını geliştirilmesi için, öğrenciyi çevrimiçi kaynaklara yönlendirmek
 
Performans Ölçütleri:
Hazırlık Okulunda kalite süreci uygulanıp uygulanmadığı (0/1)
Hazırlık Okulu öğrencilerinin başarı oranı
Konuşma ve Yazım Merkezinden yararlanan öğrenci oranı
Öğrencilerin uluslararası etkinliklere katılım oranı
Ders dışı etkinlik sayısı, katılım oranı
Çevrimiçi kaynaklardan yararlanan öğrenci oranı
 
HEDEF 2.9: Üniversite yaşamını ve mekanlarını desteklemek
STRATEJİ 2.9.1:Kültür-sanat ve spor etkinliklerini geliştirmek 
STRATEJİ 2.9.2:Yemekhane ve kantin hizmetlerini geliştirmek 
STRATEJİ 2.9.3: Öğrenciye yönelik sağlık hizmetlerini geliştirmek
STRATEJİ 2.9.4: Öğrenciye yönelik ruh sağlığı hizmetlerini geliştirmek
STRATEJİ 2.9.5: Engellilik bakımından erişilebilir bir yaşam ve öğrenme ortamı sağlamak
STRATEJİ 2.9.6: Afet riskleri bakımından güvenli bir yaşam ortamı sağlamak
 
Performans Ölçütleri:
Kültür, sanat ve spor kulüpleri sayısı ve öğrenci katılım oranı
Yemekhane ve kantin hizmetlerinde öğrenci memnuniyeti
Engelli kullanımına uygun mekan ve altyapı sayısı
Ruh sağlığı konusunda önleyici etkinlik sayısı, katılımcı sayısı
Tedavi edilen öğrenci sayısı
Görüşme yapılan öğrenci sayısı
Engellilik konusunda farkındalık etkinliği sayısı
Afet acil planlama çalışması yapılıp yapılmadığı (0/1)
 
STRATEJİK AMAÇ 3: Öğrencilerin, evrensel değerlerle bütüncül gelişimine ve kariyer planlamalarına olanak sağlamak
 
HEDEF 3.1: Öğrencilerin bütüncül gelişmesi
STRATEJİ 3.1.1:Müfredatın, bütüncül gelişim için tasarlanması ve iyileştirilmesi
STRATEJİ 3.1.2: Müfredat dışı etkinliklerin bütüncül gelişim için tasarlanması ve iyileştirilmesi
STRATEJİ 3.1.3: Kültür-Sanat ve spor faaliyetlerinin sürekli gelişiminin sağlanması
 
Performans Ölçütleri:
Disiplini dışında, bütüncül gelişime yönelik olarak ders alan öğrenci sayısı
Kulüplerce gerçekleştirilen kültür-sanat, spor etkilikleri sayısı, öğrenci katılım oranı
Kültür-sanat, spor etkiliklerini gerçekleştiren öğrenci oranı
Üniversitede düzenlelen bilim, kültür-sanat etkinliklerine öğrenci katılım oranı
 
HEDEF 3.2: Öğrencilerin evrensel değerleri özümsemesi
STRATEJİ 3.2.1:Öğrencilerde çevre bilincini güçlendirecek uygulamalarda bulunulması
STRATEJİ 3.2.2:Everensel etik değerleri benimsetecek uygulamalarda bulunulması
 
Performans Ölçütleri:
Çevreci değerler konusunda müfredat içi/dışı etkinlik sayısı, katılım oranı
Etik değer konusunda müfredat içi/dışı etkinlik sayısı, katılım oranı
 
HEDEF 3.3: Öğrencilerin kariyerlerini planlamalarına destek verilmesi
STRATEJİ 3.3.1: Profesyonel Gelişim Merkezi (PGM) faaliyetlerini güçlendirilmek
STRATEJİ 3.3.2: ÖÖUAM ile, öğrenmeye yönelik tutum/davranışın geliştirilmesini sağlamak
STRATEJİ 3.3.3: Öğrencinin kariyer geliştirmeye uygun tutum/davranış geliştirmesini sağlamak
STRATEJİ 3.3.4: Stajların, kariyer planlama için etkin yönetimini sağlamak
 
Performans Ölçütleri:
Profesyonel gelişim için öğrenciye yönelik etkinlik sayısı, katılım oranı
PGM’de verilen bire bir danışmanlık sayısı
PGM’de staj alanındaki danışmanlık sayısı
ÖÖUAM’nin, öğrenmeye yönelik tutum/davranışın geliştirilmesi için gerçekleştirdiği etkinlik saysısı, katılım oranı
 
HEDEF 3.4: Öğrenci-öğretim üyesi etkileşiminin geliştirilmesi
STRATEJİ 3.4.1: Danışmanlığı hazırlık sınıfında başlatmak
STRATEJİ 3.4.2: Akademik danışmanlığın etkinliğini artırmak
STRATEJİ 3.4.3:Akademik birimlerin öğrencileri ile düzenli toplantılar yapmasını özendirmek
 
Performans Ölçütleri:
Danışmanların Öğrencilere toplu olarak verdiği danışmanlık sayısı
Danışmanların Öğrencilere birebir verdiği danışmanlık sayısı
Hazırlık sınıfında verilen danışmanlık sayısı
 
ARAŞTIRMA
Uluslararası düzeyde bir üniversite eğitim-öğretimi ancak, araştırmacı yönü güçlü, uluslararası literatüre yüksek düzeyde özgün katkı sağlayan, toplum yararına doğrudan katma değer oluşturan uygulamalı çalışmalar yapan öğretim üyeleri eliyle yürütülebilir. Bu bakımdan, araştırma çalışmaları sadece doğrudan sağlayacağı fayda bakımından değil, kaliteli bir eğitim-öğretimi desteklemek bakımından da önemsenmeli; araştırma ve uygulama çalışmaları öğrencileri de aktif olarak içine alacak şekilde yürütülmelidir.
 
Bu doğrultuda öğretim üyesi kadrosunun gelişiminde; adayların, hem mevcut çalışmaları hem de gelişim potansiyelleri nitel  ve nicel olarak değerlendirilirken, MEF’in hedeflerine uygunluğunun dikkate alınması esastır. Akademik birimlerin, zaman içinde sayıca gelişmesi sırasında bir yandan öncelikli alanlarda odaklanılırken, diğer yandan bütüncül bir yapı kazanmak üzere planlama yapılmalıdır.
 
Üniversiteler, ilgili sektörde ancak yıllar sonra uygulanma imkanı bulacak konuların derinlemesine incelenip araştırılacağı yerler olmakla kalmayıp, sektörün halihazırdaki uygulamalarına konu olabilecek, doğrudan katma değer kazandırabilecek ayrıntılı çalışmalara ev sahipliği yapabilmelidir. Böylece, gelecekteki uygulamalara doğru sektörle işbirliği içinde ilerleme sağlamak ve bu sırada araştırma ve uygulama çalışmalarını destekleyecek ekosistemin gelişimine katkıda bulunmak olanaklı olacaktır.
 
Bu tür etkinliklerin göstergeleri; kitaplar, makaleler, bildiriler, filmler ve CD’ler, yazılımlar ve mimari tasarımlar/eserler gibi telif hakları ile korunan fikri mülkiyetin yanı sıra; yenilik ve sektörde uygulanabilirlik özelliklerine sahip olan ve patent ve faydalı model tescili ile korunan teknik ve bilimsel buluşlar; bir ürünü veya hizmeti diğerinden ayıran ve marka haklarıyla korunan, sözcükler, simgeler, renkler ve şekiller gibi özelliklerdir.
 
Üniversitenin araştırma stratejisi çok boyutlu ve bütüncül olmalıdır. Farklı disiplinlerdeki öğretim elemanlarının, uzmanlık alanları itibariyle, ülkemiz için öncelikli alanlarda bir bütünün parçalarını oluşturmalarına, kadrolaşma sırasında özel bir önem verilmelidir. Ülke için öncelikli, kritik teknoloji alanlarında odaklanmalar sağlanmalıdır.
 
STRATEJİK AMAÇ 4: Üniversitenin araştırma kültürünü geliştirmek ve yaygınlaştırmak
 
HEDEF 4.1: Araştırma kaynaklarının geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi
 
STRATEJİ 4.1.1: Araştırma görevlilerinin akademik çalışma yapmalarını kolaylaştırmak
STRATEJİ 4.1.2: Öğretim üyelerinin yurt içi ve dışında bilimsel etkinliklere katılmalarını desteklemek 
STRATEJİ 4.1.3:Sabatikal izin düzenlemesi sağlamak
STRATEJİ 4.1.4:Öğretim üyelerinin proje geliştirmesini desteklemek
STRATEJİ 4.1.5: Üniversitede, farklı disiplinlerdeki akademisyenlerin ortak çalışmalarını teşvik etmek
STRATEJİ 4.1.6:Öğretim üyelerini üniversite dışından araştırmacılarla ortak çalışmaları teşvik etmek
STRATEJİ 4.1.7:Öğretim üyelerinin araştırma faaliyetleri için gerekli donanım ve yazılımları sağlamak
STRATEJİ 4.1.8:Araştırma ve Yenilikçilik Ofisinin destek hizmetlerini güçlendirilmek
 
Performans Ölçütleri:
Öğretim elemanlarının yurt içi ve dışında bilimsel etkinliğe katılımı için destek sayısı, toplam bütçesi 
Sabatikal izin alan öğretim elemanı sayısı ve süresi
Sadece Sanayi tarafından desteklenen proje sayısı, toplam bütçesi
AB ve diğer uluslararası destekli teklif edilen ve kabul edilen projelerin sayları, toplam bütçesi
TÜBİTAK TEYDEB, ARDEB, SANTEZ ve Kalkınma Ajansı projelerinin sayıları, toplam bütçesi
Öğretim üyelerinin yaptığı danışmanlık sayısı, toplam bütçesi
Araştırma projeleri hakkında blgilendirme etkinliklerinin sayısı, katılım oranı
Araştırma projelerinin hazırlanması ve yürütülmesinde araştırmacılara verilen destek sayısı
  
HEDEF 4.2: Araştırma ürünlerinin artırılması ve çeşitlendirilmesi
STRATEJİ 4.2.1: Bilimsel yayınları teşvik etmek
STRATEJİ 4.2.2: Patent başvurusunu teşvik etmek
STRATEJİ 4.2.3:Yayınladıkları uluslararası makale, kitaplar ve patentler için maddi teşvik vermek
STRATEJİ 4.2.4:Sanayi ile etkin ilişkiler kurmak
STRATEJİ 4.2.5:Teknopark alanı kurmak ve geliştirmek
 
Performans Ölçütleri:
Ulusal ve uluslararası yayın sayıları ve etki faktörleri
Ulusal ve uluslararası patent başvurusu sayısı
Ulusal ve uluslararası tescil edilen patent sayısı 
Teşvik verilen yayın ve patent sayısı
Sanayi buluşması sayısı, katılımcı sayısı
Teknopark kapasitesi ve şirket sayısı
Öğretim üyelerinin kurduğu veya ortak olduğu şirket sayısı
 
HEDEF 4.3: Araştırma çalışmaları ve sonuçlarının görünürlüğünün artırılması
STRATEJİ 4.3.1: Araştırma çalışmalarının ve sonuçlarının üniversite içi ve dışında duyurulması
STRATEJİ 4.3.2: Araştırma çalışmaları ve sonuçlarının toplumla paylaşılması
 
Performans Ölçütleri:
Araştırmalar ve sonuçları hakkında üniversite web sayfası ve sosyal medyada çıkan haber sayısı
Araştırmalar ve sonuçları hakkında yazılı ve görsel medyada çıkan haber sayısı
Üniversitede gerçekleştirilen kamuya açık etkinlik sayısı
Üniversitede gerçekleştirilen bilimsel toplantı sayısı ve katılım oranı
Bilimsel toplantı/etkinlik düzenleme kurulunda yer alan öğretim elemanı sayısı
Araştırmacıları ve araştırma çalışmalarını tanıtan materyal sayısı
Akademik Kurumsal Arşivdeki etkinlik sayısı
 
 
 

 
STRATEJİK AMAÇ 5: Lisansüstü eğitim öğretim programlarını araştırma gücünü ve ilgili sektörlerle iş birliğini geliştiren platformlar olarak değerlendirmek ve sürekli olarak İyileştirmek
 
HEDEF 5.1: Güncel içerikli, etrafında araştırma gücünün biriktirildiği lisansüstü programların  tasarlanması ve yürütülmesi
STRATEJİ 5.1.1: Lisansüstü program tasarımında ve yürütülmesinde ilgili sektörle iş birliği yapmak
STRATEJİ 5.1.2: Lisansüsütü tezlerinde lgili sektörle iş birliği yapmak
 
Performans Ölçütleri:
Sektörle iş birliği içinde tasarlanan lisansüstü programı
Sektörle iş birliği içinde yürütülen lisansüstü tezi sayısı
İlgili sektörden öğretim elemanının verdiği lisansüstü ders sayısı
İlgili sektörden eş danışmanın yürütücülüğündeki tez sayısı
Lisansüstü programda iş birliği için görüşülen kurum sayısı
 
HEDEF 5.2: Lisansüstü programları kalite güvencesi mekanizması ile destekleyerek etkinliğini artırmak
STRATEJİ 5.2.1: Lisansüsütü programlar için kalite güvence mekanizması oluşturmak
 
Performans Ölçütleri:
Kalite güvence mekanizması oluşturulup oluşturulmadığı (0/1)
Kalite güvence döngülerinin uygulandığı program sayısıw.
 
 
 

 
TOPLUMLA ETKİLEŞİM
Üniversiteler, nitelikli kadroları ve sahip oldukları öğrenme ortamları desteği ile verdikleri mezunlar ve bilgi üretme/yayma faaliyetleri ile toplumun ekonomik, kültürel ve sosyal gelişimine dolaylı ve doğrudan katkı sağlayan kuruluşlar olmalıdır. MEF Üniversitesi, araştırmacı yönü güçlü, çeşitli uzmanlık alanlarındaki akademik kadrosu ile dijital dönüşümden de destek alarak yeni öğrenme yöntemleri geliştirerek; araştırma çalışmaları sonucu ürettiği bilgiyi toplumla paylaşıp toplum yararına uygulayarak, ülke, bölge ve dünya ölçeğinde öncü bir üniversite olmayı hedeflemektedir.
 
STRATEJİK AMAÇ 6: Toplumun paydaşlığında bilgi edinmek ve üretmek
 
HEDEF  6.1: Toplumun bilgilenmesine katkıda bulunulması
STRATEJİ 6.1.1: Tüm birimlerin, konferanslar, seminerler, açık dersler, yayınlar ve medya organları yoluyla toplumla bilgi paylaşımına destek olmak
STRATEJİ 6.1.2: Kültür ve sanat etkinliklerini toplum ile paylaşmak
STRATEJİ 6.1.3: Öğretim üyelerinin, uzmanlık alanlarında, toplumda gündem oluşturan konularda kısa düşünce yazıları (“op-ed” benzeri) hazırlamalarını özendirmek ve hazırlanan yazıların internet ortamında ve sosyal medya platformlarında paylaşmak
STRATEJİ 6.1.4: Öğretim elemanlarının sivil toplum kuruluşlarının topluma yönelik seminer, panel gibi etkinliklerine katılmalarını özendirmek ve bu gibi faaliyetlere katılımlarını desteklemek
 
Performans ölçütleri:
Toplumla bilgi paylaşımı amaçlı etkinlik ve yayın sayısı 
Topluma açık olarak gerçekleştirilen kültür ve sanat etkilinlikleri sayısı
Toplumla paylaşılan kısa üşünce yazısı paylaşımı
Topluma yönelik seminer, panel gibi etkinliklere katılım sayısı
 
HEDEF 6.2: Eğitim ve araştırmada topluma hizmet anlayışını yerleştirmek
STRATEJİ 6.2.1:Topluma hitap edecek yaşam boyu eğitim programları geliştirmek ve çeşitlendirmek
STRATEJİ 6.2.2:Toplumun ihtiyaçları doğrultusunda araştırma ve uygulama projeleri gerçekleştirmek
STRATEJİ 6.2.3:Yerel yönetimlerle işbirliği içinde çevre halkına yönelik ortak projeler gerçekleştirmek
STRATEJİ 6.2.4:Topluma açık bilim, kültür ve sanat faaliyetlerini çeşitlendirmek ve artırmak
STRATEJİ 6.2.5: Öğrencilerin toplumsal projelerde yer almasını teşvik etmek
 
Performans ölçütleri:
YABEM’deki eğitim programı sayısı
Yerel yönetimlerle birlikte gerçekleştirilen proje sayısı
Topluma açık olarak gerçekleştirilen kültür ve sanat etkilinlikleri sayısı
Öğrencilerin yer aldığı toplumsal proje sayısı
 
 

 
YÖNETİŞİM
Akademi, birçok bakımdan toplumun en donanımlı bireylerinin bir arada bulunabildiği bir ortamdır. Akademi mensupları, birçok bilimsel disiplinde, fiziksel güçten ziyade, zihin gücü ile toplumun ilerlemesine katkı yapmaktadırlar. Zihnen güçlü, diri ve yüksek motivasyonlu olunması, gerek eğitim-öğretim faaliyetleri, gerek araştırma faaliyetleri bakımından nitelikli ürünler verilmesine önemli ve olumlu etkiler yapar. Bu etkileri sağlayacak bir yönetişim sistemi çağın gereğidir. Nitelikli bir idari kadro da bu sistemin önemli bir paydaşıdır. Bu sistemin yerel ve evrensel ihtiyaçlara cevap verecek şekilde değerlendirip sürekli bir gelişime tabi tutulması da ancak yükseköğretim çevrelerinde etkin varlık göstermekle mümkündür.
 
STRATEJİK AMAÇ 7 : Kurumsal kalite güvencesiyle desteklenen şeffaf, katılımcı ve görev alanlarındaki verimliliği önceleyen bir yönetişim modelini uygulamak
 
HEDEF 7.1: Özdeğerlendirme ve sürekli gelişim kültürünün geliştirilmesi
STRATEJİ 7.1.1:Birimlerin özdeğerlendirme ve sürekli gelişim süreçlerine destek vermek
STRATEJİ 7.1.2:Birimlerde düzenli iletişim ve geribildirim mekanizmalarını güçlendirmek
 
Performans ölçütleri:
Özdeğerlendirme kültürü gelişimi için gerçekleştirilen etkinlik sayısı ve katılımcı oranı
Özdeğerlendirme yapan birim sayısı
Özdeğerlendirme sonuçlarının hayata geçirilmesi için yürütülen çalışma sayısı
Ulusal ve uluslararası akreditasyon sürecinde olan birim sayısı
 
HEDEF 7.2: Tüm iş süreçlerinin tanımlanması ve süreç yönetiminin kurumsallaştırılması
STRATEJİ 7.2.1:İdari birimlerin iş tanımlarını yapmak ve iş ve bilgi akışını düzenlemek
STRATEJİ 7.2.2:Dijital ortam desteği ile iş süreçlerinin etkinliğini ve şeffaflığını artırmak
STRATEJİ 7.2.3:Akademik birimlerin ve personelinin görev ve sorumluluklarını belirlemek
STRATEJİ 7.2.4: Kurul ve komisyonlar aracılığı ile katılımcı sistemin etkinliğini artırmak
STRATEJİ 7.2.5:Karar alma süreçlerinde tüm paydaşlardan görüş alınmasını teşvik etmek
 
Performans ölçütleri:
Tanımı yapılmış süreç sayısı, kullanım oranı, kullanıcı sayısı
Dijital ortama taşınmış süreç sayısı ve oranı
İdari birimlerin paydaşlarla gerçekleştirdiği toplantı sayısı, katılım oranı
Çalışan el kitabı hazırlanıp hazırlanmadığı (0/1)
Organizasyon el kitabı hazırlanıp hazırlanmadığı (0/1)
 
HEDEF 7.3: İnsan kaynakları planlamasının kurumsallaştırılması
STRATEJİ 7.3.1:İhtiyaç odaklı insan kaynakları planlaması geliştirmek
STRATEJİ 7.3.2:İnsan kaynaklarını performans bazlı değerlendirmek
STRATEJİ 7.3.2:Yetkinliklerin artırılmasına yönelik eğitimler gerçekleştirmek
 
Performans ölçütleri:
İnsan kaynakları planlamasının yapılıp yapılmadığı (0/1) 
İnsan kaynakları planlamasının gerçekleşme oranı
Gerçekleştirilen eğitim etkinliği ve katılım oranı 
 
HEDEF 7.4: Yönetişim sürecinde paydaş yükseköğretim kurumları ile iletişimde etkin tutum sergilenmesi
STRATEJİ 7.4.1: Yükseköğretim politikalarını izlemek, görüş oluşturmak ve kamuoyu ile paylaşmak
STRATEJİ 7.4.2: Ulusal ve uluslararası yükseköğretim ağlarında etkin varlık göstermek
 
Performans ölçütleri:
Yükseköğretim politikaları konusunda bildirilen görüş sayısı
Yükseköğretim politikaları konusunda katılım sağlanan etkinlik sayısı
Yükseköğretim politikaları konusunda kamuoyu ile paylaşılan görüş sayısı
Uluslararası yükseköğretim birliklerinde katılım sağlanan etkinlik sayısı
 

 
 
 
STRATEJİK PLAN HAZIRLIKLARINDA 
GÖREV YAPAN KOMİSYON,
İÇ ve DIŞ PAYDAŞ TOPLANTISI KATILIMCILARI
 
MEF Üniversitesi Kalite Komisyonu
(11.02.2019/59. Senato Toplantısı)
Prof.Dr. Muhammed  ŞAHİN Rektör
Prof.Dr. Mehmet Fevzi ÜNAL Komisyon Başkan Yardımcısı, Rektör Yardımcısı ve Mühendislik Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Erhan ERKUT Rektör Yardımcısı
Prof.Dr. Mustafa ÖZCAN Eğitim Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Havva KARAGÖZ Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Mustafa  KİBAROĞLU İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Arda  İNCEOĞLU Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı
Sevil SEZEN Öğrenci Dekanı
Prof.Dr. Muhittin GÖKMEN Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi Hande KARADAĞ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
Nevzat ÖZKÖK Genel Sekreter
Sinan SARIÇINAR Öğrenci İşleri Direktörü
Dinçer ÖZORAN CELT Direktör Yardımcısı 
Anjariitta RANTANEN Akademik Planlama Direktörü
Barış ÖZDEMİR Öğrenci Konseyi Başkanı
 
 
MADDE 16 – (3) Komisyon üyeleri, aynı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulunu temsilen birden fazla olmamak ve farklı bilim alanlarından olmak üzere yükseköğretim kurumu senatolarınca belirlenen üyelerden oluşur. (23.11.2018/30604 Resmi Gazete)
 

 
MEF üniversitesi İdari Kalite Komisyonu
(11.02.2019/59. Senato Toplantısı)
Nevzat Özkök Genel Sekreter
Ertuğrul ÇİMEN Kütüphane Direktörü
Aslı ERİNÇ ÜNAL Kurumsal İlişikiler Direktörü
Metin YILMAZ Mali İşler Direktörü
Begüm ARIKAN Genel Sekreter Yard. ve Mühendislik ve Mimarlık Fakülte Sekreteri
Meltem ARIKAN POLAT İİBF Fakülte Sekreteri
Nergiz ELMAS Hukuk Fakültesi Fakülte Sekreteri
Melis ÖZDEMİR Eğitim Fakültesi Fakülte Sekreteri
Ebru KARSLIOĞLU Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri Sekreteri
Figen ULUSOY İdari İşler Direktörü
Aylin ENGİN Spor ve Öğrenci Kulüpleri Koordinatörü
Eylem YAVUZCAN Yabancı Diller YO Operasyon Müdürü
 

 
MEF Üniversitesi Kalite Komisyonu 
(21.11.2018/57. Senato Toplantısı)
Prof.Dr. Muhammed  ŞAHİN Rektör
Prof.Dr. Mehmet Fevzi ÜNAL Rektör Yardımcısı; Mühendislik Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Erhan ERKUT Rektör Yardımcısı; İşletme Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Arda  İNCEOĞLU Rektör Yardımcısı
Prof.Dr. Mustafa ÖZCAN Eğitim Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Havva KARAGÖZ Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Mustafa  KİBAROĞLU İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı
  Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı
Sevil SEZEN Öğrenci Dekanı
Prof.Dr. Canfuad DELALE Makina Mühendisliği Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Muhittin GÖKMEN Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı; FBE Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi Hande KARADAĞ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
Prof.Dr. Ali Rıza ÇINAR Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Ayfer UYANIK Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Ayşegül KİBAROĞLU Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı
Doç.Dr. Zümra  ÖZYEŞİL ATALAY Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölüm Başkanı
Doç.Dr. Zelha TUNÇ PEKKAN Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Aylin Tekiner TOLU İngilizce Öğretmenliği Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Gökçe TÖNÜK İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Burcu Serdar KÖKNAR Mimarlık Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet SEZGİN İç Mimarlık Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Serap KIRBIZ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Berivan ECE USTA Psikoloji Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Utku KOÇ Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Nazlı KARAMOLLAOĞLU Ekonomi Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Alper YIKICI İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi
Nevzat ÖZKÖK Genel Sekreter
Ertuğrul ÇİMEN Kütüphane Direktörü
Sinan SARIÇINAR Öğrenci İşleri Direktörü
Dinçer ÖZORAN Öğrenme ve Öğretme UYGAR Merkezi Direktör Yardımcısı 
Anjariitta RANTANEN Uluslararası Ofis Direktörü, Kurumsal Bologna Koordinatörü, Akademik Planlama Direktörü
Barış ÖZDEMİR Öğrenci Konseyi Başkanı
 
 
 
 
MEF Üniversitesi Kalite Komisyonu 
(27.04.2016/31. Senato Toplantısı)
Prof.Dr. Muhammed  ŞAHİN Rektör
Prof.Dr. Mehmet Fevzi ÜNAL Mühendislik Fakültesi Dekanı, Rektör Yard.
Prof.Dr. Erhan ERKUT İktisadi İdari ve Sosyal Bil. Fakültesi Dekanı, Rektör Yard.
Prof.Dr. Havva KARAGÖZ Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Mustafa ÖZCAN Eğitim Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Arda  İNCEOĞLU Sanat Tasarım Mimarlık Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Derin URAL İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Canfuad DELALE Makina Mühendisliği Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Muhittin GÖKMEN Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Oya  PAKDİL Sanat Tasarım Mimarlık Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Ali Riza ÇINAR Hukuk Fakültesi
Prof.Dr. Mustafa  KİBAROĞLU Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı
Doç.Dr. Zümra  ÖZYEŞİL ATALAY Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Başkanı
Yrd.Doç.Dr. Hande KARADAĞ Meslek Yüksek Okulu Müdürü
Yrd.Doç.Dr. Nafiye Çiğdem AKTEKİN İngilizce Öğretmenliği Bölüm Başkanı
Yrd.Doç.Dr. Zelha TUNÇ PEKKAN Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı
Yrd.Doç.Dr. Ekrem KURT Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Yrd.Doç.Dr. Aren Emre KURTGÖZÜ İç Mimarlık Bölüm Başkanı
Yrd.Doç.Dr. Ebru ARISOY SARAÇLAR Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı
Yrd.Doç.Dr. Berivan ECE USTA Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi
Yrd.Doç.Dr. Utku KOÇ Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
Yrd.Doç.Dr. Ezgi AKPINAR İşletme Bölüm Başkanı
Yrd.Doç.Dr. Nazlı KARAMOLLAOĞLU Ekonomi Bölüm Başkanı
Yrd.Doç.Dr. Irem Zeynep YILDIRIM İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi
Nevzat ÖZKÖK Genel Sekreter
Anjariitta RANTANEN Öğretim Direktörü
Kaan ŞENTÜRK Öğrenci Konseyi Başkanı
 
MADDE 7– (3) Komisyon üyeleri, aynı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve birden fazla olmamak ve farklı bilim alanlarından olmak üzere üniversite senatolarınca belirlenen üyelerden oluşur.(23.07.2015/29423 Resmi Gazete)
 

 
MEF Üniversitesi STRATEJİK PLAN İÇ PAYDAŞ TOPLANTISI KATILIMCILARI 
(24 Mart 2018 Cumartesi)
 
1 Halil ÜNLÜ  Mütevelli Heyet Başkan Vekili 
2 Dr. Emin Cem KAHYAOĞLU  Mütevelli Heyet Üyesi 
3 Prof. Dr. Muhammed ŞAHİN  Rektör
4 Prof. Dr. Mehmet Fevzi ÜNAL Rektör Yardımcısı 
5 Prof. Dr. Erhan ERKUT Rektör Yardımcısı 
6 Prof. Dr. Arda İNCEOĞLU Rektör Yardımcısı 
7 Nevzat ÖZKÖK Genel Sekreter
8 Begüm ARIKAN Genel Sekreter Yrd.
  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
9 Prof. Dr. Canfuad DELALE Makine Mühendisliği
10 Doç. Dr. Hasan KÖRÜK Makine Mühendisliği
11 Ar. Gör. Cengiz ÖZDEMİR Makine Mühendisliği
12 Prof. Dr. Muhittin GÖKMEN Bilgisayar Mühendisliği / Fen Bilimleri Enstitüsü
13 Dr. Tuna ÇAKAR Bilgisayar Mühendisliği 
14 Mustafa Can BÜKEN Bilgisayar Mühendisliği
15 Prof. Dr. Özgür ÖZLÜK Endüstri Mühendisliği
16 Dr. Utku KOÇ Endüstri Mühendisliği 
17 Ar. Gör. Şirin ÖZLEM Endüstri Mühendisliği
18 Prof. Dr. Metin GER İnşaat Mühendisliği
19 Dr. Alper YIKICI İnşaat Mühendisliği
20 Ar. Gör. Ömer Faruk HALICI İnşaat Mühendisliği
21 Prof. Dr. İskender Engin TÜRE Elektrik - Elektronik Mühendisliği
22 Dr. Ahmet Serdar TAN Elektrik - Elektronik Mühendisliği
23 Ar. Gör. Ömercan SUSAM Elektrik - Elektronik Mühendisliği
  SANAT TASARIM ve MİMARLIK FAKÜLTESİ
24 Prof. Dr. Oya PAKDİL  Dekan 
25 Dr. Burcu SERDAR KÖKNAR Mimarlık
26 Dr. Ozan AVCI Mimarlık 
27 Ar. Gör. Egemen NARDERELİ Mimarlık
28 Dr. Aren KURTGÖZÜ İç Mimarlık
29 Dr. Ahmet SEZGİN İç Mimarlık
30 Ar. Gör. Eda YEYMAN  İç Mimarlık
  HUKUK FAKÜLTESİ
31 Prof. Dr. Havva KARAGÖZ Dekan
32 Prof. Dr. Ayfer UYANIK Hukuk
33 Doç. Dr. Güçlü AKYÜREK Hukuk
34 Dr. Pelin IŞINTAN Hukuk
35 Dr. Çiğdem YAZICI TIKTIK Hukuk
36 Ar. Gör. Seda PALANDÜZ Hukuk
37 Nergiz ELMAS Fakülte Sekreteri 
 
  İKTİSADİ İDARİ ve SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
38 Prof. Dr. Mustafa KİBAROĞLU Dekan
39 Doç. Dr. Erdem KILIÇ Ekonomi
40 Dr. Murat ÖZTÜRK Ekonomi
41 Selçuk ÖZAYDIN Ekonomi
42 Dr. Levent GÜNTAY İşletme
43 Doç. Dr. Semen SON İşletme
44 Büşra AYAN İşletme
45 Prof. Dr. Ayşegül KİBAROĞLU Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
46 Doç. Dr. Beken SAATÇİOĞLU Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
47 Cansu GÜLEÇ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
48 Meltem ARIKAN POLAT  Fakülte Sekreteri 
  EĞİTİM FAKÜLTESİ
49 Prof. Dr. Mustafa ÖZCAN  Dekan
50 Doç. Dr. Zelha TUNÇ PEKKAN İlköğretim Matematik Öğretmenliği
51 Dr. Rukiye Didem TAYLAN İlköğretim Matematik Öğretmenliği
52 Ar. Gör. Bengi BİRGİLİ İlköğretim Matematik Öğretmenliği
53 Doç. Dr. Zümra ATALAY Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü
54 Dr. Ezgi TOPLU DEMİRTAŞ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü
55 Ar. Gör. Gizem ÖZTEMUR Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü
56 Dr. Aylin TEKİNER TOLU İngilizce Öğretmenliği Bölümü
57 Dr. Şükrü NURAL İngilizce Öğretmenliği Bölümü
58 Ar. Gör. Serhat TAN İngilizce Öğretmenliği Bölümü
59 Melis ÖZDEMİR Fakülte Sekreteri 
  ENSTİTÜLER, YÜKSEKOKUL ve İDARİ BİRİMLER
60 Sally GAYFORD Yabancı Diller Yüksekokulu 
61 Eylem YAVUZCAN Yabancı Diller Yüksekokulu 
62 Dinçer ÖZORAN  Eğitim Teknolojileri Koordinatörü
63 Dr. Hande KARADAĞ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü / Yüksekokul Müdürü
64 Ebru KARSLIOĞLU Sosyal Bilmler Enstitüsü Sekreteri / Fakülte Sekreteri 
65 Turhan ARIKAN Mali İşler ve İnsan Kaynakları Direktörü
66 Aslı ERİNÇ ÜNAL Kurumsal İlişkiler Direktörü
67 Anjariitta RANTANEN Uluslararası Ofis Direktörü
68 Ertuğrul ÇİMEN Kütüphane Direktörü
69 İpek YARAR Kütüphane
70 Figen ULUSOY İdari işler Direktörü 
71 Sinan SARIÇINAR  Öğrenci İşleri Direktörü
72 Deniz ÜLGEN  Bilgi İşlem Direktörü 
73 Aylin ENGİN  Spor ve Öğrenci Kulüpleri Koordinatörü 
74 Ahmet AYDEMİR Profesyonel Gelişim Koordinatörü
 
  ÖĞRENCİ KONSEYİ
75 Barış ÖZDEMİR Öğrenci Konseyi Başkanı / Hukuk Bölüm Temsilcisi 
76 Hakan ARAS Mühendislik Fakültesi Temsilcisi / Endüstri Müh. Bölüm Temsilcisi 
77 Oğuz Efe DAŞKIN     Yabancı Diller Yüksekokulu Temsilcisi / Hazırlık Temsilcisi
78 Zeki KÜÇÜKSARI  STMF Temsilcisi / Mimarlık Bölüm Temsilcisi 
79 Selin ERSEV Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Temsilcisi
80 Diren Erdem AYDIN   Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Temsilcisi
81 Ezgi AKTAN Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Temsilcisi
82 Buse Nur KALKAVAN  Ekonomi Bölüm Temsilcisi
83 Elif Aksu ÇELEBİ  Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Temsilcisi
84 Fatih Furkan YILDIRIM  İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölüm Temsilcisi
85 Berkant TEMEL Hazırlık Öğrencisi 
86 Burak SABUN Hazırlık Öğrencisi 
87 Meryem KEMERCİ Büyük Veri Analitiği Yüksek Lisans Öğrencisi 
 
 
 

 
 
MEF Üniversitesi STRATEJİK PLAN DIŞ PAYDAŞ TOPLANTISI KATILIMCILARI 
(7 Nisan 2018 Cumartesi)
 
Sıra Katılımcı Kaçar Kişi
1 Mütevelli Heyeti Üyeleri 2
 
2 Rektör, Rektör Yardımcıları, Dekanlar, FBE ve SBE Müdürleri 10
 
3 MEF Üniversitesi Mezun Adayları: Her Bölümden 1 veya 2 öğrenci
 
17
4 Öğrenci Ebeveyn Temsilcileri: Her Fakülteden 1 temsilci
 
5
5 MEF Üniversitesi Mezunları Potansiyel İşverenleri 18
6 Diğer Yükseköğretim Kurumlarında görevli Öğretim Üyesi 18
7 Sivil toplum temsilcileri (medya, meslek örgütleri, çevre örgütleri vb) 5
8 Sanat alanı temsilcileri 1
  TOPLAM 76
 
 
 
FAKÜLTE EĞİTİM
Ebeveyn Temsilcisi Semiha ÖKTEM,  Seza ÖKTEM İngilizce Öğretmenliği Bölümü
 
Mezuniyet Adayı Öğrenci Şevval Keçicioğlu, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü 
Aysun Fendi, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü 
Şule Güneş, İngilizce Öğretmenliği Bölümü
Diğer Üni. Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Özer Öztürk, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Matematik Bölümü
Uzm. Dr. Onur Karabatak, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık  
Prof. Dr. Sumru Akcan, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Dil Eğitimi Bölümü
Jerome J. Bush, Işık Üniversitesi, School of Foreign Languages
Sektör Temsilcisi Hakan Tahiroğlu, Darüşşafaka Eğitim Kurumları, Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Meltem Alibeyoğlu, Darüşşafaka Ortaokulu Akademik Koordinatör 
Nur Akbulut Kılıçoğlu, Özel Darüşşafaka Ortaokulu, Dr. Psikolojik Danışman
Kerim Gürçay, Vakıfk12 Yönetim Kurulu Başkanı
Fikret Mulhan, MEF Okulları Ulus Kampüsü Lise Müdürü 
Meslek Örgütü, Medya, vb.  Ece Sarıgül- INGED
 
 
 
 
 
FAKÜLTE HUKUK
Ebeveyn Temsilcisi Selim Önen, Öğ. Ayşe Ecenur Önen'nin babası 
 
Mezuniyet Adayı Öğrenci Merve Atayurt, Hukuk 
Hayrunisa Ravlı, Hukuk
Diğer Üni. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu, Girne Üniv. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. İlkay Engin, İstanbul Üniv. Hukuk Fakültesi
Sektör Temsilcisi Av. Banu Şavata Tanverdi
 
Meslek Örgütü, Medya, vb.  Av. Muazzez Yılmaz, Baro Yönetim Kurulu Üyesi
 
 
 
 
 
FAKÜLTE İİBF
Ebeveyn Temsilcisi Özcan Sert, SB ve Uİ Bölümü öğrencisi Tarık Sert'in Babası
Mezuniyet Adayı Öğrenci Tarık Sert, SB ve Uİ
Mustafa Kerim Acar, Ekonomi 
Selay Kuseyri, İşletme 
Ece Akas, Psikoloji
Diğer Üni. Öğretim Üyesi Y. Doç. Dr. Itır Toksöz, Doğuş Üniv. Uİ Bölümü
 Y. Doç. Dr. Burcu Düzgün Öncel, Ekonomi Bölümü 
Yard. Doç. Sezin Öner, Kadir Has Üniversitesi Psikoloji Bölümü
Prof. Dr. Muhittin Oral, Özyeğin Üniversitesi,İşletme Bölümü 
Sektör Temsilcisi Koray Kocabaş -  Hürriyet 
İbrahim Aksoy, Chief Economist, HSBC
Namık Tan, Emekli Büyükelçi (Tel Aviv ve Washington)
Aylin Uzun, Eğitim ve Geliştirme Uzmanı, Panasonic Eco Solutions Türkiye
Meslek Örgütü, Medya, vb.  ​Dr. ​Elnur Ismailov, BİLGESAM ​(düşünce kuruluşu) ​Koordinatörü
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
FAKÜLTE MÜHENDİSLİK
Ebeveyn Temsilcisi Murat Demir, Gizem Derya Demir’in Babası,  Makina Müh. 
Mezuniyet Adayı Öğrenci Büşra Koç, Makina Mühendisliği
Caner Pehlivan, Elektrik-Elektronik Mühendisliği 
Burak Öztürk, İnşaat Mühendisliği 
Nogay Küpelioğlu, Bilgisayar Mühendisliği
Ahmet Melik Öztürk Endüstri Mühendisliği
Diğer Üni. Öğretim Üyesi Prof.Dr. Erkan Ayder, İTÜ, Makina Mühendisliği
Prof.Dr. Müştak E. Yalçın, İTÜ, Elektronik ve Haberleşme Müh.
Prof. Dr. Atilla Ansal, Özyeğin Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği 
Doç.Dr. Elif Karslıgil, Yıldız Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Müh. Böl. 
Doç. Dr. Ahmet Beşkese, Bahçeşehir Ünv., Endüstri Mühendisliği
Sektör Temsilcisi Barbaros Günay, Microsoft, Bilgisayar Mühendisliği
Dr. Evren Güney, Akampüs, Endüstri Müh. 
Mustafa Nebil, Genel Müdür, NEBİL Proje Mühendislik, Makina Mühendisliği 
Ali S. Akurgal, AKURGAL Danışmanlık,   EE Müh.
Doç. Dr. Ümit Dikmen u.dikmen@gmail.com  İnşaat Müh.             
Meslek Örgütü, Medya, vb.  E. Füsun Sümer İMO - İstanbul Şube Yönetim Kurulu üyesi
Sanat Alanı temsilcisi Mimar Sinan Üni. Doç. Dr. Nihan Atalay, Flüt Sanatçısı
 
 
 
 

FAKÜLTE
MİMARLIK
Ebeveyn Temsilcisi Oya Gümüştaş Kalkan, Aras Kalkan'ın annesi 
Mezuniyet Adayı Öğrenci Selen Sönmez, Mimarlık 
Fatmagül İldan, İç Mimarlık 
Cansu Gösterişli, Mimarlık
Diğer Üni. Öğretim Üyesi Ozan Özener,  İTÜ, Mimarlık 
Deniz Aslan, İTÜ, Mimarlık 
Sait Ali Köknar, Kadir Has Üniversitesi, Mimarlık 
Sektör Temsilcisi Alper Derinboğaz, Mimarlık 
Aslı Şener, Mimarlık 
Oral Göktaş – SO İstanbul 
Meslek Örgütü, Medya, vb.  Emine Merdim Yılmaz, Arkitera 
 
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x